Warszawa i okolice
Polska wersja
Polityka Prywatności Serwisu naprawa-drzwi.pl
Wersja z dnia 12.19.2023r.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest właściciel portalu naprawa-drzwi.pl, tj. Alena Asipik NIP 5214036831, Regon 526437422, ul.Komputerowa, 8/216, Warszawa 02-676
 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania prywatności w Internecie. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony podanych przez Ciebie danych. Nasza polityka prywatności opiera się na wymogach Oogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Unii Europejskiej (RODO). Cele, dla których gromadzimy dane osobowe: kontakt z gośćmi tej strony, realizacja usług związanych z kierunkiem działania tej strony, a także dla poniższych działań.
 3. Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko w przypadku Twojej dobrowolnej zgody. Wyrażając na to zgodę, zezwalasz nam na gromadzenie i wykorzystywanie następujących danych: e-mail, numer telefonu. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych odbywa się zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Unii Europejskiej i w państwie Polska.
 4. Użytkownik, który podał swoje dane osobowe stronie naprawa-drzwi.pl ma prawo do ich zmiany i usunięcia, a także do cofnięcia zgody na ich użycie. Okres, przez jaki będą przechowywane Twoje dane osobowe: czas potrzebny na wykorzystanie Twoich danych do świadczenia usług związanych z działalnością tej witryny. Po zakończeniu korzystania z Twoich danych Administracja Witryny usuwa je. Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, możesz skontaktować się z administracją strony pod adresem e-mail: asipik.ruslan@gmail.com
 5. Podczas odwiedzania witryny naprawa-drzwi.pl w bazie danych zapisywane są zapisy dotyczące Twojego adresu IP, czasu odwiedzin, ustawień przeglądarki, systemu operacyjnego, a także inne informacje techniczne niezbędne do prawidłowego wyświetlania zawartości witryny. Na podstawie tych danych nie możemy zidentyfikować osoby odwiedzającej witrynę.
 6. W celu poprawnego wyświetlania treści i łatwości korzystania z witryny naprawa-drzwi.pl używamy plików cookie. Pliki te pomagają zapamiętać informacje o Tobie i sprawiają, że Twoja następna wizyta na naszej stronie jest wygodniejsza. Możesz więcej o plikach cookie przeczytać tutaj. Możesz samodzielnie skonfigurować akceptację lub blokowanie plików cookie w przeglądarce, ale ograniczenie dostępu do plików cookie może ograniczyć działanie witryny.
 7. Monitorujemy wszelkie zmiany w prawie dotyczącym danych osobowych w Unii Europejskiej i państwie polskim i możemy okresowo aktualizować naszą Politykę prywatności. Wszystkie zmiany są publikowane na tej stronie.
 8. Kontakt z administracją serwisu naprawa-drzwi.pl w sprawach związanych z Polityką Prywatności można kierować na adres e-mail asipik.ruslan@gmail.com
Русскоязычная версия
Политика Конфиденциальности сайта naprawa-drzwi.pl
версия от 12.19.2023r.

 1. Администратором персональных данных клиента, предоставленных в регистрационной форме, и обработчиком этих данных является владелец портала naprawa-drzwi.pl, т. е. Alena Asipik NIP 5214036831, Regon 526437422, ul.Komputerowa, 8/216, Warszawa 02-676
 2. Администратор обязуется сохранить вашу конфиденциальность в Интернете. Мы уделяем большое значение охране предоставленных вами данных. Наша политика конфиденциальности основана на требованиях Общего регламента о защите персональных данных Европейского Союза (GDPR). Цели, с которыми мы собираем персональные данные: осуществление контактов с посетителями данного сайта, осуществление услуг, связанных с направлением деятельности данного сайта, а также для указанных ниже действий.
 3. Мы собираем и используем ваши персональные данные только в случае вашего добровольного согласия. При согласии с этим вы разрешаете нам собирать и использовать следующие данные: электронная почта, номер телефона. Сбор и обработка ваших данных проводится в соответствии с законами, действующими на территории Европейского Союза и в государстве Польша.
 4. Пользователь, предоставивший свои персональные данные сайту naprawa-drzwi.pl имеет право на их изменение и удаление, а также на отзыв своего согласия с их использованием. Срок, в течение которого будут храниться ваши персональные данные: время, необходимое для использования ваших данных для оказания услуг, связанных с направлением деятельности данного сайта. При завершении использования ваших данных администрация сайта удаляет их. Для доступа к своим персональным данным вы можете связаться с администрацией сайта по электронному адресу: asipik.ruslan@gmail.com
 5. При посещении вами сайта naprawa-drzwi.pl в базе данных сохраняются записи о вашем IPадресе, времени посещения, настроек браузера, операционной системе, а также другая техническая информация, необходимая для корректного отображения содержимого сайта. По этим данным нам невозможно идентифицировать личность посетителя сайта.
 6. Для корректного отображения содержимого и для удобства использования сайта naprawa-drzwi.pl мы используем cookie файлы. Эти файлы помогают запомнить информацию о вас и сделать ваше следующе посещение нашего сайта более удобным. Подробнее про cookie файлы вы можете прочитать тут. Вы можете самостоятельно настроить прием или блокировку cookie файлов в браузере, но ограничение на доступ к cookie может ограничить работоспособность сайта.
 7. Мы отслеживаем все изменения законодательства, касающегося персональных данных в Европейском союзе и государстве Польша и можем периодически обновлять нашу политику конфиденциальности. Все изменения публикуются на данной странице.
 8. Связаться с администрацией сайта naprawa-drzwi.pl по вопросам, связанных с политикой конфиденциальности, можно по электронному адресу asipik.ruslan@gmail.com